REGULAMIN OPINII strony https://GOLDLUX.pl

Drogi Użytkowniku!

Bardzo nam miło, że zdecydowałeś się skorzystać z naszych usług i pozostawić opinię na ich temat.

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem opinii i zasadami ich pozostawiania i weryfikowania na stronie https://goldlux.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 1. Możliwość umieszczenia opinii o usługach i produktach Sprzedawcy jest dostępna w domenie https://goldlux.pl i na odpowiednich podstronach Serwisu lub w innych wskazanych miejscach oraz jest udostępniana przez Sprzedawcę na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. W przypadku pytań należy kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą:
  • numeru telefonu: 506-830-933
  • adres e-mail: kontakt@goldlux.pl
  • formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego albo czatu (tzw. innego komunikatora online) dostępnego w ramach Serwisu (jeśli istnieje). Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika ze Sprzedawcą.
 4. Zasady i warunki zamieszczania, przechowywania, rozpowszechniania Opinii w serwisie określa niniejszy Regulamin.
 5. Pozostawienie Opinii w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu Opinii oraz pełnej Polityki prywatności i cookies.
 6. Niniejszy regulamin odnosi się do zasad publikacji Opinii w Serwisie, jak również w social mediach czy innych kontach Sprzedawcy, umożliwiających pozostawienie opinii na temat jej usług, z zastrzeżeniem odrębnych zasad wynikających z regulaminów tych platform czy serwisów.
 7. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed pozostawieniem Opinii, w szczególności w stopce Serwisu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca– spółka SANICO ELECTRONICS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Marki (05-270) przy ul. Okólnej 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000138572, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 PLN, NIP: 5242442135, REGON: 015274763 reprezentowana przez Tao Yang- Prezesa Zarządu.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, pozostawiająca opinię na temat usług lub produktów Sprzedawcy, w tym także Klient.
 3. Klient – osoba, która bezpośrednio kupiła lub skorzystała z usług lub Produktów Sprzedawcy.
 4. Opinia – subiektywna ocena dokonana przez Użytkownika na temat usług lub produktów Sprzedawcy lub wszelkich treści czy działań podejmowanych przez Sprzedawcę, stanowiąca własny pogląd Użytkownika, zamieszczona, przechowywana lub rozpowszechniona w całości lub we fragmentach w Serwisie.
 5. Regulamin opinii – niniejszy regulamin.
 6. Serwis – Serwis internetowy dostępny pod adresem https://goldlux.pl/ oraz na odpowiednich jego podstronach i powiązanych stronach lądowania za pośrednictwem którego Użytkownik może pozostawić Opinię.
 7. Konto – konto użytkownika w Serwisie, jeśli Serwis umożliwia jego założenie np. podczas zakupu usługi czy produktu.
 8. Produkt – produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar, usługa, usługa cyfrowa, treść cyfrowa, informacje i materiały udostępnione lub świadczone przez Sprzedawcę.
 9. Formularz pozostawienia opinii – formularz za pomocą którego, Użytkownik może pozostawić Opinię.
 10. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Użytkownika w celu pozostawienia Opinii. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 14. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 17. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne.
 18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.
§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Użytkownik może pozostawić Opinię w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Aby pozostawić Opinię w ramach Serwisu potrzebne są:
  • dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura;
  • odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, jeśli pozostawienie opinii potwierdzane jest wysyłką wiadomości e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Użytkownik sprawdził, czy maile z domeną Serwisu nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”; Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Użytkownika i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, również w ramach zostawiania Opinii przez Użytkowników, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL), które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie.
§4 ZASADY POZOSTAWIANIA OPINII
 1. W ramach Serwisu prezentowanie są opinie Klientów, którzy skorzystali z produktów lub usług Sprzedawcy i dobrowolnie wyrazili opinie na ich temat.
 2. Opinie Użytkownika mogą być zamieszczane w następujący sposób:
  • W wyniku zaproszenia Klienta do pozostawienia Opinii poprzez wysłanie mu specjalnego linku do pozostawienia takiej Opinii (system obsługiwany przez TRUSTED SHOPS, po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość z linkiem, który umożliwia ocenę dokonanej transakcji- narzędzie zostało opisane przez Sprzedawcę w Polityce prywatności),
  • W wyniku zaimplementowania treści Opinii lub jej screenu w Serwisie poprzez pobranie go z innych miejsc w Internecie, w których Użytkownik pozostawił Opinię np. z social mediów, czy komentarzy pod video,
  • W wyniku publikacji Opinii przez Użytkownika w zewnętrznych platformach np. w w social mediach, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” (link:___________).
 3. Opinie mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta lub Użytkownika danej usługi, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 
 4. Każdy z naszych Klientów ma możliwość pozostawienia opinii i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach naszej Strony, social mediów i w innych celach promocyjnych.  
 5. Jeśli Opinia budzi nasze wątpliwości, nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła Opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez nas, ma możliwość skontaktowania się z nami celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn. 
 6. Nie jesteśmy zobowiązani publikować Opinii w Serwisie i jesteśmy uprawnieni do ich usuwania w przypadku, gdy według nas jest to uzasadnione. Możemy też publikować Opinie wybrane, przy czym w takim wypadku publikujemy Opinie, które najlepiej oddają istotę współpracy z nami i zasady świadczenia przez nas usług.
 7. Nie korzystamy z opinii kupionych czy sponsorowanych. Nie zamieszczamy ani nie zlecamy zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania naszych usług czy Produktów. 
 8. Możemy korzystać z opinii uzyskanych w sposób barterowy, w ten sposób, że udostępniamy danemu Użytkownikowi nasz Produkt w zamian za pozostawienie rzetelnej i szczerej Opinii na jego temat.
 9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zamieszczenia Opinii w Serwisie lub ją usunąć, albo poprzez powstrzymanie się od zamieszczania Opinii albo skontaktowanie się ze Sprzedawcą w celu jej usunięcia, jeśli samodzielne usunięcie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do publikacji w Serwisie zarówno Opinii negatywnych, jak i pozytywnych.
§5 ZASADY PUBLIKOWANIA I WERYFIKACJI OPINII
 1. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii, którą pozostawił w Serwisie, jak również za skutki prawne i faktyczne, które ona wywołała, w tym za szkody i roszczenia osób trzecich.
 2. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zauważonych naruszeniach. Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia naruszeń.
 3. Użytkownik jest zobowiązany pozostawić Opinię w języku polskim, w sposób zrozumiały i czytelny dla przeciętnego odbiorcy.
 4. W przypadku niespełnienia warunków wynikających z niniejszego Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy publikacji Opinii w Serwisie. Wiadomość elektroniczną z uzasadnieniem odmowy publikacji Opinii, Sprzedawca prześle do Użytkownika w terminie do 14 dni od dnia przesłania Opinii przez Użytkownika.
 5. W ramach korzystania z Serwisu i pozostawienia Opinii zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  • rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu i Opinii spamu;
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  • publikacji Opinii obraźliwych, czy naruszających uczucia religijne, rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, itp.
  • publikacji opinii naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych,
  • publikacji Opinii nawołujących i reklamujących inne serwisy,
  • publikacji Opinii nie związanych z danym Produktem czy usługą,
  • publikacji Opinii zawierających dane osobowe lub kontaktowe.
 6. Nakazuje się:
  • Pozostawianie Opinii w sposób zgodny z niniejszym regulaminem oraz przepisami prawa;
  • Pozostawianie Opinii w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
 7. Użytkownik może pozostawić opinię anonimowo lub pod pseudonimem, w szczególności w obrębie zewnętrznych serwisów zezwalających na to np. w social mediach lub w serwisie Google.
 8. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane na stronie i na podstronach strony opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są naszymi rzeczywistymi Klientami lub Użytkownikami. Podejmujemy w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym dokumencie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od naszych Klientów. Między innymi: uzyskujemy zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii oraz sprawdzamy, czy dana Opinia pochodzi od naszego Klienta lub Użytkownika.
 9. Opinie prezentowane w ramach strony są weryfikowane przez nas w ten sposób, że są pozostawiane co do zasady poprzez zewnętrzny system tj. TRUSTED SHOPS (że sprawdzamy, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od naszego Klienta tj. po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje wiadomość z linkiem umożliwiającym pozostawienie opinii).
 10. Opinie pozostawione w ramach serwisów zewnętrznych nie są przez nas weryfikowane, gdyż nie mamy możliwości ingerencji w narzędzia należące do podmiotów trzecich. Opinie te umieszczane są przez użytkowników tych platform czy serwisów działających według ich zasad (regulaminów). Cyklicznie analizujemy te opinie i zgłaszamy do administrujących je serwisów zauważone nieprawidłowości lub nadużycia.
§6 PROCEDURA REKLAMACJI
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Opinie w Serwisie były rzetelne, a proces ich pozostawiania intuicyjny dla Użytkownika.
 2. Użytkownik jest uprawniony złożyć reklamację w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania procesu pozostawiania czy weryfikacji Opinii w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, co najmniej adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail lub adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się Użytkownik alb w inny, uzgodniony z Użytkownikiem sposób.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności i Regulaminem.
§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 1. Użytkownik, pozostawiając Opinię w serwisie, oświadcza, że jest ona wytworem jego działalności twórczej i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Użytkownik publikujący Opinię w Serwisie lub w innych serwisach udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, nieograniczonej w czasie na korzystanie oraz rozpowszechnianie, modyfikowanie, kopiowanie treści Opinii, bez ograniczeń terytorialnych, w całości lub we fragmentach, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  • Utrwalenie i zwielokrotnianie Opinii poprzez cyfrowe przetwarzanie, dowolną techniką, 
  • Rozpowszechnianie Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, głównie w sieci Internet, publiczne wyświetlanie,
  • Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
§8 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@goldlux.pl numer telefonu: +48 22 744 20 50 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w ramach Opinii będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  • w celu przetwarzania wizerunku czy wizji lub fonii Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z publikacją Opinii w Serwisie oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że publikacja Opinii w Serwisie będzie niemożliwa.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres publikacji Opinii, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sprzedawcy.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu publikacji Opinii zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies, która znajduje się pod adresem: _________________________ .
§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z publikacją Opinii na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
 4. do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 6. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umożliwienie zamieszczenia Opinii w Serwisie świadczone jest w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczania usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług, Produktów lub asortymentu w Serwisie, zmian stylistycznych czy korekcyjnych niewpływających merytorycznie na kształt regulaminu i uprawnienia, czy obowiązki Użytkownika. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 3. Do Opinii pozostawionych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy, jeśli została zawarta.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje niezastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności i cookies: ___________________________________________

Link do niniejszego Regulaminu: ________________________________________

Ostatnia aktualizacja: ___________________________________ [dzień/miesiąc/rok]